Algemene voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden
Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van, opdrachten aan en overeenkomsten met eReM Elektrotechnici BV. Bekendmaking van deze voorwaarden kan ondermeer geschieden door vermelding op briefpapier, offerte, opdrachtbevestiging, factuur en op onze website. Afspraken die van deze voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn overeengekomen, en gelden slechts per geval.

Download hier de algemene leveringsvoorwaarden


Algemene Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes aan, inkoopopdrachten van en overeenkomsten met eReM Elektrotechnici BV. Bekendmaking van deze voorwaarden kan ondermeer geschieden door vermelding op briefpapier, offerteaanvragen, inkoopopdrachten en op onze website. Afspraken die van deze voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn overeengekomen, en gelden slechts per geval.

Download hier de algemene inkoopvoorwaarden

 


MVO

De Algemene Inkoopvoorwaarden worden aangevuld met de gedragscode voor leveranciers beschreven in het document MVO beleid voor leveranciers.

Download hier het MVO beleid voor leveranciers